Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HIP & HOERA

Alle verkopen, werken, leveringen, diensten of om het even welke prestaties van Hip & Hoera geschieden onder de hiernavolgende voorwaarden, die enerzijds integraal deel uitmaken van de overeenkomst en die anderzijds van toepassing zijn met uitsluiting van alle algemene voorwaarden die eventueel zouden voorkomen op documenten uitgaande van de klant.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover ze uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen.
Indien mocht blijken dat één of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zouden zijn, blijven de overige bepalingen van huidige voorwaarden onverminderd bestaan.De klant erkent kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en ze aanvaard te hebben alvorens zijn bestelling te plaatsen.

Offertes en bestellingen
Bestellingen worden elektronisch geplaatst en impliceren het akkoord met de samenwerkingsvoorwaarden van Hip & Hoera. Binnen die elektronische context is de identificatie van de klant van groot belang en zolang die niet volledig gebeurde, blijven alle verbintenissen van Hip & Hoera geschorst.
Hip & Hoera garandeert niet de veiligheid van het internet, noch de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn verzonden en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
Ondanks zorgvuldig onderhoud van het systeem kan Hip & Hoera de permanente beschikbaarheid van haar online service niet garanderen. Er bestaat geen recht op het gebruik van de service.
Het verlenen van een opdracht tot uitvoering van een bestelling door de klant impliceert diens akkoord met het concept van de door Hip & Hoera te leveren diensten, goederen en/of templates. Hip & Hoera slaat alle bij de registratie van de klant als gebruiker verkregen gegevens op haar webserver op, onder andere met het oog op de beschikbaarstelling van alle door Hip & Hoera aangeboden diensten.

Indien niet anders is vermeld, zijn de facturen betaalbaar, op de zetel van de vennootschap, per cheque of overschrijving, uiterlijk 30 dagen na de uitgiftedatum, zonder korting.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een interest van 15% per jaar vanaf de vervaldag. De door de klant verschuldigde rente wordt per jaar gekapitaliseerd.

De bedragen die aan Hip & Hoera nog verschuldigd zijn, zullen overigens van rechtswege vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 75 Euro, en een maximum van 1750 Euro, voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voor de toepassing van artikel 1244 B.W. De klant dient Hip & Hoera in ieder geval te vergoeden voor alle kosten die deze maakte om de onbetaalde factuur te innen. Hip & Hoera behoudt zich het recht voor om, wanneer de klant in gebreke blijft om uitstaande vorderingen te voldoen, alle leveringen, dienstprestaties en verplichtingen t.o.v. de klant op te schorten tot wanneer alle rekeningen worden aangezuiverd.De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee.

In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na de volledige betaling van de overeengekomen prijs, belastingen, interesten, kosten en schadevergoeding.

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot  of aangewend bij de vervaardiging van de producten geleverd door Hip & Hoera blijven steeds toebehoren aan Hip & Hoera of de derde rechtmatige eigenaar.

Het feit dat Hip & Hoera een of andere clausule die in haar voordeel gestipuleerd werd in de huidige algemene voorwaarden, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om er zich op te beroepen.

 

Herroepingsrecht

Vanwege het persoonlijke karakter van bedrukte producten kunnen alleen niet-gepersonaliseerde producten bij ons worden geruild. Het te ruilen niet-gepersonaliseerde artikel kan dan opgestuurd worden naar Hip & Hoera, Doornikserijksweg 189, 8510 Bellegem.
Er wordt niet geruild of teruggenomen indien het product voorzien is van een gepersonaliseerde bedrukking, het product gebruikt en/of gewassen is, je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen of je de gebruiksinstructies niet hebt opgevolgd.

Prijs & Bepalingen
Het aanbod van Hip & Hoera is steeds vrijblijvend. Offertes, in welke vorm ook opgesteld, binden ons gedurende een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de offertedatum. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde termijn. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij het begin van uitvoering.
De goedgekeurde leveringstermijnen worden slechts gegeven ten titel van inlichting. Overschrijding van deze termijn om welke reden ook, kan onder geen beding aanleiding geven tot een recht op schadevergoeding voor de klant, noch kan de klant op deze grond de bestelling vernietigen of ontvangst van de goederen weigeren.
Wij hebben het recht onze prijzen aan te passen, indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen, in valutakoersen of in één van de andere bestanddelen van onze kostprijs.

Een bestelling, op welke wijze ook gedaan, schriftelijk, elektronisch, telefonisch, … kan niet geannuleerd worden en zal integraal betaald dienen te worden door de klant. Annuleren van een ingegeven opdracht is niet mogelijk gelet op het uniek en persoonlijk karakter van het drukwerk, dat per definitie door niemand anders kan worden gebruikt. Geen terugbetaling is mogelijk, ook niet wanneer de klant zou beslissen het drukwerk niet af te nemen of te gebruiken.

De overeenkomst of de door Hip & Hoera verleende rechten zijn niet overdraagbaar door de klant aan een derde zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming hiertoe gegeven door Hip & Hoera.

Klachten
Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk opgegeven te worden en moeten binnen de 8 dagen na factuurdatum en desgevallend na ontvangst van het product bij levering per post, per aangetekend schrijven aan Hip & Hoera toegezonden worden. De klant wordt geacht met de factuur en het geleverde product in te stemmen bij gebrek aan protest binnen deze termijn. De betaling zonder voorbehoud van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.

De enkele afhaling of in ontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde in de lokalen van Hip & Hoera geldt als onherroepelijke aanvaarding van de verkochte goederen en hun goede staat.
Het loutere feit dat de klant de goederen betwist, vormt geen rechtvaardiging voor de niet betaling van de factuur.
In geval van facturatie op naam van een rechtspersoon zijn de bestuurders samen met de rechtspersoon hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling. Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de huidige verkoopsvoorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle daarbij horende kosten zijn ten laste van de klant en contant betaalbaar.

Hip & Hoera kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige onrechtstreekse schade geleden door de klant of door derden ten gevolge van de geleverde producten.Hip & Hoera kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door fouten, onachtzaamheden of niet-handelen van derde al dan niet rechtstreeks betrokken partijen of leveranciers.

De klant heeft toestemming aan Hip & Hoera om de ontworpen producten te gebruiken en te tonen op haar website of in enige ander publiciteitsmateriaal. De toestemming van de klant geldt voor onbepaalde duur en voor alle toekomstige projecten en/of publiciteitscampagnes.

Bevoegde rechtsmacht – toepasselijk recht
Op de overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd tenzij Hip & Hoera er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter van de vestiging van de klant.